Privacy & disclaimer

Ingangsdatum: 1 januari 2022

Teladoc Health Netherlands B.V. is een verstrekker van bepaalde diensten die gerelateerd zijn aan gezondheidszorg en welzijn (“Teladoc Health Services”).

Deze Disclaimer is van toepassing op bezoekers van de volgende publiek toegankelijke websites, die het eigendom zijn van en worden beheerd door Teladoc: [www.teladochealth.nl] en de hiermee geassocieerde domeinen en mobiele applicaties (tezamen hier de “Websites” genoemd).

Met betrekking tot deze Disclaimer wordt met “u” en “uw” u als bezoeker of gebruiker van de Websites bedoeld. Door gebruik te maken van de Websites, gaat u nadrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden die in deze Disclaimer worden beschreven. Indien u niet akkoord gaat met deze Disclaimer dient u onmiddellijk elk gebruik en elke toegang tot de Websites te beëindigen.

Rol van Teladoc Health
Teladoc Health is geen verzekeringsmaatschappij of leverancier van recepten. De rol van Teladoc Health is beperkt tot het beschikbaar stellen van bepaalde diensten op het gebied van gezondheidszorg en welzijn.

De Websites verstrekken geen medisch advies en er wordt geen arts-patiëntrelatie of andere relatie aangegaan tussen u en Teladoc. Elke dienst die via de Websites wordt aangeboden of informatie die via de Websites kan worden verkregen is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw behandelend arts. Raadpleeg uw arts of een andere bevoegde gezondheidszorgmedewerker als u vragen heeft over een medische aandoening. Bel 112 of uw arts voor alle medische noodgevallen.

Uw verplichtingen
Door gebruik te maken van de Websites gaat u ermee akkoord te handelen in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Websites. U zult zich niet mengen in het gebruik en bezoek van de Websites door een derde partij en u zult de veiligheidsmaatregelen van Teladoc Health of diens leverancier niet in gevaar brengen of verstoren. U onthoudt zich van:

  • Het verzenden of anderszins doorgeven naar of via de Websites van onwettig, inbreuk makend, schadelijk, intimiderend, lasterlijk, bedreigend, haatdragend of anderszins aanstootgevend materiaal van welke aard dan ook, elk materiaal dat schade of vertraging kan toebrengen aan de Websites of computers van welke aard dan ook en van ongevraagd reclame-, wervings- of promotiemateriaal;
  • Het beperken of verbieden van personen om de Websites te gebruiken;
  • Het reverse-engineeren, demonteren of decompileren van enig deel van of enige technologie op de Websites, of pogingen daartoe;
  • Het zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot de Websites, tot de gebruikersaccounts, de namen, de persoonlijk identificeerbare informatie of andere informatie van andere gebruikers, of tot andere computers of websites die zijn verbonden met of gekoppeld aan de Websites;
  • Het invoeren of gebruiken van een geautomatiseerd systeem, met inbegrip van maar niet beperkt tot “robots”, “spiders” of “offline lezers”, die toegang hebben tot de Websites op een zodanige wijze dat binnen een bepaalde periode meer verzoekberichten naar onze servers worden verstuurd dan een mens redelijkerwijs in dezelfde periode kan produceren met behulp van een conventionele webbrowser;
  • Het plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van een virus, worm, spyware of een andere computercode, -bestand of -programma, dat is bedoeld om de werking van de hardware, software of telecommunicatieapparatuur te beschadigen of te kapen;
  • Het wijzigen van de inhoud van of de diensten die op of via de Websites worden aangeboden;
  • Het met opzet niet naar waarheid weergeven van uw identiteit of relatie;
  • Het verzamelen van informatie van de Websites met een ander doel dan individueel persoonlijk gebruik;
  • Toe te staan dat personen deelnemen aan een van de hierboven beschreven activiteiten, of daarbij behulpzaam te zijn.


Intellectuele eigendomsrechten en inhoud
Teladoc Health is de enige en exclusieve eigenaar van de Websites en de inhoud hiervan, inclusief alle auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten in en aan de Websites en alle gerelateerde materialen en documentatie. Geen enkele titel en geen enkel eigendom van de Websites of enig deel daarvan wordt aan u overgedragen. Teladoc Health behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk uit hoofde dezes worden verleend. U stemt ermee in dat u geen copyright- of eigendomsvermelding wijzigt of verwijdert met betrekking tot materialen die van de Websites worden gedownload.

U kunt input leveren, opmerkingen maken, vragen stellen of suggesties doen (“Feedback”). U erkent en stemt ermee in dat Teladoc, zonder enige verplichting jegens u, uw Feedback mag gebruiken en verleent Teladoc hierbij een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, overdraagbare licentie om dergelijke Feedback  te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te distribueren, publiceren, wijzigen, bewerken, of anderszins te gebruiken op een manier die Teladoc naar eigen oordeel geschikt acht, en zulks onbeperkt, voor alle commerciële en/of niet-commerciële doeleinden.

Teladoc accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor Feedback, en u erkent en stemt ermee in dat u alle benodigde rechten heeft om Feedback te geven. U begrijpt dat Teladoc Feedback van anderen niet onderschrijft en niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de Feedback. Teladoc accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot alle informatie over medische behandelingen en gezondheidsbehandelingen in de Feedback.

Externe links
De Websites kunnen links naar websites van derden bevatten. Deze gelinkte websites vallen buiten de controle van Teladoc Health en Teladoc Health is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites. Links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en een link betekent niet dat Teladoc Health de gelinkte website onderschrijft, sponsort of gelieerd is aan de gelinkte website. Uw gebruik van websites van derden is op eigen risico en onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de betreffende websites. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op andere websites. Teladoc Health aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor alle informatie, met inbegrip van alle informatie over medische behandelingen en gezondheidsbehandelingen die wordt verstrekt op de gelinkte websites.

Geen goedkeuringen
Een verwijzing naar een product, opname, evenement, proces, publicatie, dienst of aanbieding van een derde partij, door de naam, handelsnaam, het handelsmerk, het dienstenmerk, de bedrijfsnaam of anderszins, betekent noch impliceert goedkeuring of aanbeveling daarvan door Teladoc Health. Alle meningen die op de Websites worden geuit door een derde partij zijn uitsluitend de meningen van die derde partij en Teladoc Health aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of waarheidsgetrouwheid van alle verklaringen van de betreffende derde partij.

Geen garanties
De Websites worden aangeboden “zoals het is” en op basis van beschikbaarheid en zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Voor zover de geldende wetgeving dit toestaat, verwerpt Teladoc Health alle verklaringen, garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete voorwaarden of garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Teladoc Health garandeert niet dat de Websites ononderbroken beschikbaar of vrij van fouten zullen zijn, dat fouten zullen worden gecorrigeerd of dat de Websites of de server die ze beschikbaar stelt, vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Teladoc Health biedt geen garanties en verwerpt elke impliciete garantie of verklaring ten aanzien van de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid, volledigheid of geschiktheid van de inhoud die met een bepaald doel op de Website is geplaatst. Teladoc Health aanvaardt geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de vertraging, het tekortschieten, de onderbreking of de beschadiging van gegevens of andere informatie die wordt verzonden in verband met het gebruik van de Websites.

Teladoc Health is niet verantwoordelijk voor enige kosten of schade die u heeft als gevolg van frauduleuze acties via het internet door derden, inclusief alle acties waarbij phishing-websites worden gebruikt als valse versies van de Websites, of phsihing-emails die zo zijn ontworpen dat het lijkt alsof ze door Teladoc Health zijn verzonden.

Schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid
U stemt ermee in om de klanten, leveranciers en aan hen gelieerde partijen, werknemers, functionarissen, directeuren, agenten, bedienden en aandeelhouders van Teladoc Health en vertegenwoordigers van elk van dezen, te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor elke aansprakelijkheid, verlies, claim, eis, schade en kosten (met inbegrip van redelijke advocatenkosten), met betrekking tot: (a) uw schending van deze Disclaimer; (b) uw gebruik of misbruik van de Websites of van diensten van Teladoc; en/of (c) door u verstrekte Feedback.

TELADOC IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, UITZONDERLIJKE, STRAFBARE SCHADE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES OF VAN DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITES TE GEBRUIKEN.

Deze beperking betreft een geïnformeerde, vrijwillige toekenning van risico; deze toekenning geldt voor een substantieel deel van deze Disclaimer. U gaat ermee akkoord dat de beperkingen voor aansprakelijkheid in de gegeven omstandigheden billijk en redelijk zijn.

Persoonsgegevens en privacybeleid
Teladoc verzamelt, gebruikt of verstrekt geen persoonlijke gegevens over u door het gebruik van deze Website.

Aanpassingen aan deze disclaimer
Teladoc kan op elk moment en van tijd tot tijd deze Disclaimer aanpassen. Alle veranderingen zijn na plaatsing per direct van kracht. U stemt erin toe om de Disclaimer periodiek te raadplegen, en uw gebruik van de Websites na een dergelijke verandering betekent dat u akkoord gaat met en dat u zich houdt aan en dat u gebonden bent aan de aangepaste Disclaimer.